PAFPN

Introduced by Liu et al. in Path Aggregation Network for Instance Segmentation

PAFPN is a feature pyramid module used in Path Aggregation networks (PANet) that combines FPNs with bottom-up path augmentation, which shortens the information path between lower layers and topmost feature.

Source: Path Aggregation Network for Instance Segmentation

Latest Papers

PAPER DATE
Scaled-YOLOv4: Scaling Cross Stage Partial Network
| Chien-Yao WangAlexey BochkovskiyHong-Yuan Mark Liao
2020-11-16
Real-Time Polyp Detection, Localisation and Segmentation in Colonoscopy Using Deep Learning
Debesh JhaSharib AliHåvard D. JohansenDag D. JohansenJens RittscherMichael A. RieglerPål Halvorsen
2020-11-15
Real-time object detection method based on improved YOLOv4-tiny
Zicong JiangLiquan ZhaoShuaiyang LiYanfei Jia
2020-11-09
Detecting soccer balls with reduced neural networks: a comparison of multiple architectures under constrained hardware scenarios
Douglas De Rizzo MeneghettiThiago Pedro Donadon HomemJonas Henrique Renolfi de OliveiraIsaac Jesus da SilvaDanilo Hernani PericoReinaldo Augusto da Costa Bianchi
2020-09-28
YOLObile: Real-Time Object Detection on Mobile Devices via Compression-Compilation Co-Design
Yuxuan CaiHongjia LiGeng YuanWei NiuYanyu LiXulong TangBin RenYanzhi Wang
2020-09-12
1st Place Solutions of Waymo Open Dataset Challenge 2020 -- 2D Object Detection Track
Zehao HuangZehui ChenQiaofei LiHongkai ZhangNaiyan Wang
2020-08-04
Object Detection and Tracking Algorithms for Vehicle Counting: A Comparative Analysis
Vishal MandalYaw Adu-Gyamfi
2020-07-31
PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector
| Xiang LongKaipeng DengGuanzhong WangYang ZhangQingqing DangYuan GaoHui ShenJianguo RenShumin HanErrui DingShilei Wen
2020-07-23
Pyramid Attention Networks for Image Restoration
| Yiqun MeiYuchen FanYulun ZhangJiahui YuYuqian ZhouDing LiuYun FuThomas S. HuangHumphrey Shi
2020-04-28
YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection
| Alexey BochkovskiyChien-Yao WangHong-Yuan Mark Liao
2020-04-23
Hit-Detector: Hierarchical Trinity Architecture Search for Object Detection
| Jianyuan GuoKai HanYunhe WangChao ZhangZhaohui YangHan WuXinghao ChenChang Xu
2020-03-26
CSPNet: A New Backbone that can Enhance Learning Capability of CNN
| Chien-Yao WangHong-Yuan Mark LiaoI-Hau YehYueh-Hua WuPing-Yang ChenJun-Wei Hsieh
2019-11-27
PANet: Few-Shot Image Semantic Segmentation with Prototype Alignment
| Kaixin WangJun Hao LiewYingtian ZouDaquan ZhouJiashi Feng
2019-08-18
iSAID: A Large-scale Dataset for Instance Segmentation in Aerial Images
Syed Waqas ZamirAditya AroraAkshita GuptaSalman KhanGuolei SunFahad Shahbaz KhanFan ZhuLing ShaoGui-Song XiaXiang Bai
2019-05-30
Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation
| Kai ChenJiangmiao PangJiaqi WangYu XiongXiaoxiao LiShuyang SunWansen FengZiwei LiuJianping ShiWanli OuyangChen Change LoyDahua Lin
2019-01-22
Path Aggregation Network for Instance Segmentation
| Shu LiuLu QiHaifang QinJianping ShiJiaya Jia
2018-03-05

Tasks

Categories