Methods > Computer Vision > Object Detection Models

FCOS is an anchor-box free, proposal free, single-stage object detection model. By eliminating the predefined set of anchor boxes, FCOS avoids computation related to anchor boxes such as calculating overlapping during training. It also avoids all hyper-parameters related to anchor boxes, which are often very sensitive to the final detection performance.

Source: FCOS: Fully Convolutional One-Stage Object Detection

Latest Papers

PAPER DATE
Over-sampling De-occlusion Attention Network for Prohibited Items Detection in Noisy X-ray Images
Renshuai TaoYanlu WeiHainan LiAishan LiuYifu DingHaotong QinXianglong Liu
2021-03-01
Object Detection Made Simpler by Eliminating Heuristic NMS
Qiang ZhouChaohui YuChunhua ShenZhibin WangHao Li
2021-01-28
LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection
Zheng GeJianFeng WangXin HuangSongtao LiuOsamu Yoshie
2021-01-12
PolarNet: Learning to Optimize Polar Keypoints for Keypoint Based Object Detection
Anonymous
2021-01-01
Implicit Feature Pyramid Network for Object Detection
Tiancai WangXiangyu ZhangJian Sun
2020-12-25
TDAF: Top-Down Attention Framework for Vision Tasks
Bo PangYizhuo LiJiefeng LiMuchen LiHanwen CaoCewu Lu
2020-12-14
Co-mining: Self-Supervised Learning for Sparsely Annotated Object Detection
Tiancai WangTong YangJiale CaoXiangyu Zhang
2020-12-03
Dual Refinement Feature Pyramid Networks for Object Detection
Jialiang MaBin Chen
2020-12-03
Learning Universal Shape Dictionary for Realtime Instance Segmentation
Tutian TangWenqiang XuRuolin YeLixin YangCewu Lu
2020-12-02
TJU-DHD: A Diverse High-Resolution Dataset for Object Detection
| Yanwei PangJiale CaoYazhao LiJin XieHanqing SunJinfeng Gong
2020-11-18
RelationNet++: Bridging Visual Representations for Object Detection via Transformer Decoder
Cheng ChiFangyun WeiHan Hu
2020-10-29
VarifocalNet: An IoU-aware Dense Object Detector
| Haoyang ZhangYing WangFeras DayoubNiko Sünderhauf
2020-08-31
BorderDet: Border Feature for Dense Object Detection
| Han QiuYuchen MaZeming LiSongtao LiuJian Sun
2020-07-21
AQD: Towards Accurate Quantized Object Detection
Peng ChenJing LiuBohan ZhuangMingkui TanChunhua Shen
2020-07-14
FCOS: A simple and strong anchor-free object detector
Zhi TianChunhua ShenHao ChenTong He
2020-06-14
Occluded Prohibited Items Detection: an X-ray Security Inspection Benchmark and De-occlusion Attention Module
| Yanlu WeiRenshuai TaoZhangjie WuYuqing MaLibo ZhangXianglong Liu
2020-04-18
CenterMask: single shot instance segmentation with point representation
Yuqing WangZhaoliang XuHao ShenBaoshan ChengLirong Yang
2020-04-09
Tracking by Instance Detection: A Meta-Learning Approach
Guangting WangChong LuoXiaoyan SunZhiwei XiongWenjun Zeng
2020-04-02
PointINS: Point-based Instance Segmentation
Lu QiXiangyu ZhangYingcong ChenYukang ChenJian SunJiaya Jia
2020-03-13
AugFPN: Improving Multi-scale Feature Learning for Object Detection
| Chaoxu GuoBin FanQian ZhangShiming XiangChunhong Pan
2019-12-11
CenterMask : Real-Time Anchor-Free Instance Segmentation
| Youngwan LeeJongyoul Park
2019-11-15
NAS-FCOS: Fast Neural Architecture Search for Object Detection
| Ning WangYang GaoHao ChenPeng WangZhi TianChunhua ShenYanning Zhang
2019-06-11
FCOS: Fully Convolutional One-Stage Object Detection
| Zhi TianChunhua ShenHao ChenTong He
2019-04-02

Categories